gnome shell desktop 1

gnome shell desktop 2

gnome shell desktop 3

gnome shell desktop 4

gnome shell 5

GTK: Ant Nebula (slim standard buttons) https://www.gnome-look.org/p/1099856/
Shell: Ant Nebula (slim standard buttons)
Ícones: Plane https://www.opendesktop.org/p/1178976/
Cursores: Breeze [parte do Plasma]
Wallpaper: https://alpha.wallhaven.cc/wallpaper/699858
Typeface 1: FiraGo Regular https://bboxtype.com/typefaces/FiraGO/
Typeface 2: Fira Code Retina https://github.com/bBoxType/FiraSans